Na negatywne skutki przemocy rówieśniczej są narażone nie tylko osoby jej doświadczające, ale również jej sprawcy i świadkowie. Skutki te można podzielić na trzy kategorie:

  1. konsekwencje zdrowotne w dzieciństwie,
  2. konsekwencje edukacyjne w dzieciństwie,
  3. konsekwencje w życiu dorosłym (Armitage, 2021).

Konsekwencje przemocy rówieśniczej w dzieciństwie

Badania wskazują na związek między powtarzającą się wiktymizacją rówieśniczą, a występowaniem:

  • dolegliwości natury psychicznej – stanów lękowych lub depresyjnych (Zwierzynska i in., 2013),
  • poczucia osamotnienia (Nansel, 2001),
  • obniżonej samooceny (Pyżalski, 2012),
  • myśli samobójczych (Klomek, 2008),
  • zachowań autodestrukcyjnych – okaleczania się i prób samobójczych (Włodarczyk i in., 2018).
  • trudności z zasypianiem, zawrotów głowy (Hansson i in., 2020) oraz ból szyi, ramion, głowy, brzucha lub pleców (Garmy i in., 2019).

Doświadczenie bullyingu może być wskaźnikiem wykluczenia społecznego, na skutek którego może dojść do wycofania się z udziału w życiu społecznym, oraz może ono mieć negatywny wpływ na rozwój kompetencji społecznych (Due i in., 2005). Ponadto wskazuje się na związek doświadczania bullyingu z gorszym funkcjonowaniem w szkole (Harel-Fisch i in., 2011). Osoby, które częściej doświadczały przemocy rówieśniczej, czuły się w szkole mniej bezpiecznie (Glew i in., 2008) i w mniejszym stopniu czuły do niej przynależność (Bulska i in., 2021).

Konsekwencje przemocy rówieśniczej w życiu dorosłym

Negatywne skutki przemocy rówieśniczej mogą być obecne nawet w życiu dorosłym (Copeland i in., 2013; deLara, 2019; Vassallo i in., 2014). W badaniach brytyjskich wykazano, że osoby, które jako dzieci doświadczały przemocy rówieśniczej, prawie cztery dekady później wciąż odczuwały jej negatywne społeczne, zdrowotne i ekonomiczne skutki (Takizawa i in., 2014). W badaniach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że dorośli, którzy w przeszłości angażowali się w przemoc rówieśniczą, cechują się podwyższonym ryzykiem antyspołecznego zaburzenia osobowości (Copeland i in., 2013).

Również samo obserwowanie przemocy rówieśniczej może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego. U osób będących świadkami przemocy wskazuje się na zwiększone ryzyko myśli samobójczych (Rivers i Noret, 2013).

Źródło: raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę “Przemoc rówieśnicza”.

https://fdds.pl/_Resources/Persistent/2/a/3/8/2a387a124dec62f5efdc76d113029c1c7b337168/Dzieci%20si%C4%99%20licz%C4%85%202022%20-%20Przemoc%20r%C3%B3wie%C5%9Bnicza.pdf

Obraz autorstwa master1305 na Freepik


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content