Na to, aby uczeń stał się sprawcą przemocy, wpływ mają warunki jego rozwoju i sposoby wychowania, ponieważ dziecko z natury nie rodzi się oprawcą.
Przyczyny jego agresji i przemocy tkwią w domu rodzinnym, w szkole, w grupie rówieśniczej
i w mediach.

Najważniejsze czynniki wpływające na agresywne zachowania dzieci i młodzieży przedstawia poniższa tabela

RodzinaSzkołaGrupa rówieśniczaMedia
– stosowanie agresji
i przemocy przez
rodziców

– brak jasnych
granic dotyczących
zachowania się
dziecka

– brak ciepła
i zainteresowania
sprawami dziecka

– przyzwolenie na
stosowanie agresji
wobec innych

– podwójne wzorce
rodziców
– chłód emocjonalny
w stosunku
nauczyciel-uczeń

– niewłaściwy sposób
komunikowania się
nauczycieli z uczniami

– zbyt duże wymagania
nieuwzględniające
możliwości dzieci

– niesprawiedliwe
traktowanie
i ocenianie uczniów

– brak jasnych reguł
życia szkolnego

-brak konsekwencji
nauczyciela
w egzekwowaniu
przyjętych norm
– naśladowanie lidera
grupy

– zdobycie
popularności w grupie

– brak odpowiedzialności za
popełnione czyny

– malejące poczucie
winy

-brak empatii
– oglądanie przemocy
wpływa na uczenie
się przez dzieci
agresywnych
zachowań

-sprawca przemocy
w grach internetowych
często otrzymuje
nagrodę lub nie jest
ukarany

– dziecko utożsamia
się z atrakcyjnym
sprawcą przemocy

– ukazana przemoc
jest aprobowana
społecznie

– akty przemocy nie
pokazują cierpienia
i krzywdy ofiar

– nie są ukazywane
negatywne skutki
przemocy

Często stosowanie przemocy traktowane jest jako:

  • rodzaj dobrej zabawy,
  • doznawania przyjemności,
  • chęci zaimponowania rówieśnikom,
  • zdobycia uznania,
  • pokazania swojej ważności pozycji w grupie.

Nierzadko akty przemocy i agresja wynikają z nienawiści, u źródeł której leży:

  • poniżanie,
  • poczucie krzywdy,
  • niesprawiedliwości,
  • zazdrości.

Przemoc i agresja jest też sposobem rozwiązywania konfliktów oraz wyzbycia się stanów napięcia i frustracji [Miedzińska, s. 2].

Źródło: Magdalena Leżucha, Państwowa Wyższa Szkoła techniczno-Ekonomiczna, im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, file:///C:/Users/Edumocni/Downloads/articles-2087419.pdf.pdf

B. Urban (2005), Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, Wydawnictwo UJ, Kraków, s 33–35; E. Miedzińska, Lekcja wychowawcza Przemoc i agresja w szkolnych grupach rówieśniczych. Sposoby zapobiegania i zwalczania
przemocy, https://profesor.pl/ Przemoc-i-agresja-w-szkolnych-grupach-rowiesniczych-Sposoby
-zapobiegania-i-zwalczania-przemocy, dostępny w Intrenecie (dostęp: 18.05.2020).

Miedzińska E., Lekcja wychowawcza Przemoc i agresja w szkolnych grupach rówieśniczych. Sposoby zapobiegania i zwalczania przemocy, https://profesor.pl/ Przemoc-i
-agresja-w-szkolnych-grupach-rowiesniczych-Sposoby-zapobiegania-i-zwalczania
-przemocy, dostępny w Internecie [dostęp : 18.05.2020].

Obraz autorstwa master1305 na Freepik


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content