Dan Olweus, twórca definicji przemocy rówieśniczej, zaproponował program zapobiegania bullyingowi w szkole. Celem tego autorskiego programu jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie tego zjawiska w szkole i poza nią. Program skupia się w pierwszej kolejności na bullyingu bezpośrednim, czyli widocznych, agresywnych zachowaniach. Zwalczaniu negatywnych zachowań uczniów powinno towarzyszyć podkreślenie i wykorzystanie stron pozytywnych. Dan Olweus skupił się na trzech płaszczyznach i zaproponował środki zaradcze opisane w poniższej tabeli.

Środki zaradcze na poziomie
szkoły
Środki zaradcze na poziomie
klasy
Środki zaradcze na poziomie
jednostki
– przeprowadzenie ankiety
wśród uczniów

– analiza sytuacji

– dzień poświęcony
problemowi bullyingu
w szkole (zamiast zwykłych
lekcji)

– większa kontrola podczas
przerw (dyżury), częstsze
interwencje

– więcej ciekawych zajęć
pozalekcyjnych

– uruchomienie telefonu
kontaktowego czynnego
przez kilka godzin
w tygodniu, aby anonimowo
porozmawiać o zaistniałych
problemach

– ogólnoszkolne zebranie
rodziców

– doskonalenie
i samodoskonalenie
nauczycieli (grupy
rozwojowe)

– współpraca dom – szkoła
– regulamin klasowy
zawierający normy
postępowania
zapobiegające bullyingowi,
wyjaśnienie problemu,
nagradzanie i sankcje

– godzina wychowawcza
poświęcona tematycznie
tym problemom

– nauka poprzez
współpracę, dająca
możliwość bliższego
poznania się

– wspólne zajęcia
wzmacniające więzi między
uczniami

– zebranie rodziców
i ewentualne indywidualne
rozmowy z rodzicami
– rozmowy ze sprawcami
i ofiarami mobbingu

– rozmowy z rodzicami
uczniów, których problem
dotyczy, ewentualnie także
w obecności dzieci

– wykorzystanie pomocy
ze strony „neutralnych”
uczniów

– pomoc i wsparcie dla
rodziców ze strony szkoły
fachowa pomoc psychologa
(psychoterapeuty) dla
rodziców
i uczniów szykanowanych
(także szykanujących)

– zmiana klasy lub szkoły

Jest to schemat ogólny, poszczególne jego elementy będą rozwijane w kolejnych wpisach, a już teraz zachęcamy do korzystania ze środków zaradczych na poziomie klasy – konspektów warsztatów dla dzieci, rodziców, nauczycieli, dostępnych w zakładce “Rezultaty”.

Źródło: D. Olweus (2007), Mobbing – fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać?, Warszawa,
s. 79–80.

Bibliografia: Magdalena Leżucha, Państwowa Wyższa Szkoła techniczno-Ekonomiczna, im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

Obraz autorstwa Freepik


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content